Skip to Main Content Area
Quantity Limit
Quantity Limit
Amerge (naratriptan), Auvi-Q, Auvi-Q Jr., Axert (almotriptan), Bevyxxa, Cambia, Caverject, Chantix, Cialis, Edex, Epinephrine Auto-inject, Epipen, Epipen Jr., Evzio, Frova (frovatriptan), Glucagon, Imitrex (sumatriptan), Imitrex intranasal, Imitrex/Alsuma/Sumavel injection, Imitrex STAT dose, Levitra, Lunesta, Maxalt (rizatriptan), Maxalt MLT, Muse, Onzetra, Relpax (eletriptan), Rozerem, Santyl Ointment, Sildenafil, Sonata, Staxyn, Stendra, Sumatriptan/Naproxen, Thiola, Treximet, Viagra, Zomig zolmitriptan), Zomig MLT, Zomig Nasal Spray

open the file...